การปลูกต้นแก้วมังกร

การปลูกต้นแก้วมังกร เงินลงทุน          ประมาณ 135,000 บาท / 5 ไร่ / ปี ( คำนวณเฉลี่ยจากระยะเวลาการปลูก 12 ปี )  เป็นค่าใช้จ่ายต...


การปลูกต้นแก้วมังกร
เงินลงทุน
         ประมาณ 135,000 บาท/ 5 ไร่/ ปี (คำนวณเฉลี่ยจากระยะเวลาการปลูก 12 ปีเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี้
(1)  ต้นทุนคงที่
              ค่าเสา  ร้าน(ค้างท่อน้ำจ่ายตามหลัก  ต้นพันธุ์   ค่าเตรียมดินและหลุมปลูก  (750 หลัก x 300 บาท) = 225,000 บาท ค่าอุปกรณ์ให้น้ำและเครื่องสูบน้ำ 30,000 บาท    ค่าปรับพื้นที่ (800 บาท x 5 ไร่) = 4,000 บาท   ค่าถังพ่นสารกำจัดแมลง และอุปกรณ์ทำสวน 10,000 บาท  รวม  269,000 บาท
(2)  ค่าใช้จ่ายต่อปี 
ค่าใช้ที่ดิน 1,000 บาท   ค่าปุ๋ยต่าง ๆ และวัสดุคลุมดิน 20,000 บาทสารกำจัดมด  และแมลง 3,000 บาท     ดอกเบี้ย (สมมติคิด 6% ตลอด)   269,000 x 6%= 16,140  บาทฉะนั้นค่าลงทุนในข้อ (1)   12  =  22,417  บาท    ค่าปราบวัชพืช 5,050 บาท   เฉลี่ยปีละ  269,000 บาท   ค่าสูบน้ำและไฟฟ้า  3,000  บาท  ค่าแรง 54,000 บาทกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ กิดขึ้นและเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 10,000 บาท  รวม 134,607 บาท  (ยังไม่รวมค่าเสื่อมสภาพและค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น ยานพาหนะขนส่ง  อุปกรณ์สื่อสารและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานเป็นต้น)
รายได้
       323,726 บาท/ ปี 
      ก.     เมื่อต้นแก้วมังกรมีอายุครบ 12 ปี   คำนวณการเก็บเกี่ยวผลและขายได้ 11 ปี ๆ ละ 4,000 กิโลกรัม/ไร่จากราคาขายกิโลกรัมละ 25 บาท (4,000 กิโลกรัม x 5 ไร่ x 11 ปี x 25 บาท)  = 5,500,000 บาท
      ข.     ค่าใช้จ่ายต่อปี 134,607 บาท (134,607 x 12 ปี)  = 1,615,284 บาท  ผลตอบแทนใน 12 ปี 3,884,716
(ก.) เฉลี่ย 323,726 บาท/ปี =26,977 บาท/ เดือน
วัสดุ/อุปกรณ์
       เสา (ท่อปูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว  ยาว 2 เมตร  หรือมากกว่า  จำนวน 750 หลักร้านหรือค้างไม้
(ทำจากไม้แดงเพราะทนทานได้ประมาณ 3-5 ปี)   เสาไม้เนื้อแข็งขนาด 3 นิ้ว  ยาว 1 เมตร ตะปูขนาด 2-3 นิ้ว
จอบ   เสียม   กรรไกรตัดผล   ทราย   หิน  ปูนซีเมนต์ท่อน้ำจ่ายตามหลัก   ต้นพันธุ์ (ราคาตั้งแต่ 40 บาท 50 บาท 100  บาทขึ้นไปมีด  ถุงมุ้งเชือกฟาง  อุปกรณ์ให้น้ำและเครื่องสูบน้ำ  ถังพ่นสารกำจัดมด  แมลง   และอุปกรณ์ทำสวน  ปุ๋ย  วัสดุคลุมดิน  สารกำจัดมด  แมลง

แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์

        ไม้แดงและเสาท่อปูนจากร้านขายวัสดุก่อสร้าง และร้านขายไม้ก่อสร้าง   (ถ้าไม่มีขนาดที่ต้องการอาจใช้วิธีสั่งทำวัสดุอื่นจากร้านขายอุปกรณ์การเกษตร  และกิ่งพันธุ์ตลาดนัดสวนจตุจักร  งานเกษตรแฟร์   ส่วนใหญ่ ๆ ที่ทำกิ่งพันธุ์แก้วมังกรขาย         
ชนิดของแก้วมังกร
-        พันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดง ได้แก่  พันธุ์บ้านโป่งจังหวัดราชบุรี  สวนจันทบุรี ฯลฯ
-        พันธุ์เนื้อแดงเปลือกแดง  ได้แก่ โมน่าแดนซิส  เอสคิวอินทเลนซิส   คอสต้าลิเซนลิสโปลีไรซี
-        พันธุ์ผิวทอง เนื้อขาว
การเลือกกิ่งพันธุ์
1.  ควรเป็นกิ่งพันธุ์ที่รู้จักกันแพร่หลาย  และได้รับการยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.  เจริญเติบโตได้ดี  ปัญหาศัตรูพืชน้อย
3.  ให้ผลจำนวนมาก  รสชาดดีถูกใจผู้บริโภค  และมีการทดลองปลูกได้ผลดีในหลายพื้นที่  และสามารถพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกได้
       4. เลือกใช้กิ่งพันธุ์จากสวนที่ประสบความสำเร็จแบบมืออาชีพและมีมาตรฐานในการผลิตกิ่งพันธุ์
วิธีการปลูก
1.  กำหนดระยะห่างระหว่างต้น 3.5 เมตร และระหว่างแถว 3 เมตร  (หรือ 3. X 4.)
2.  ขุดหลุมลึกประมาณ 50 เซนติเมตร  เพื่อปักเสา   โดยขุดให้กว้างกว่าเสาเล็กน้อย
3.  นำเสาไม้ขนาดหน้ากว้าง นิ้ว   มาเสี้ยมให้ปลายแหลมเป็นลิ่ม   ตอกลงกลางหลุมใช้ตะปู 4-5 ตัว  
ตอกบนเสาให้หัวตะปูโผล่ขึ้นมา  ทั้งนี้ต้องตอกเสาให้โผล่พ้นหลุม10-12 เซนติเมตร
4.    นำท่อปูนมาใส่ในหลุมที่มีเสาไม้ปักอยู่ให้ตั้งฉากกับพื้นดิน (เสาจะอยู่ภายในท่อปูน)ใส่ดินลง    ข้าง ๆ เสาปูนด้านนอกให้เต็มหลุม  กลบให้แน่นพอควร
       5.   ผสมปูนซีเมนต์   หินและทรายลงในท่อปูนให้มิดหัวตะปูทิ้งไว้ 2  วัน   ปูนซีเมนต์จะแข็งตัวและยึดติดกับเสา  ทำให้เมื่อใส่น้ำในท่อเสาปูนจะไม่ร้อน  นำไม้แดงมาต่อบนหัวเสาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส  เพื่อเป็นร้านให้แก้วมังกรเลื้อย
       6.  ขุดหลุมข้าง ๆ เสาทั้งสี่ด้าน  ขนาดกว้าง 30 x 30 x 30 เซนติเมตร  ให้จุดศูนย์กลางหลุมห่างจากเสา
30 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ที่ก้นหลุม 1  ช้อนแกง/หลุม  และนำแกลบเก่ามาผสมปุ๋ยคอก อย่างละเท่า ๆ  
กันเทก้นหลุม ๆ ละครึ่งปี๊บ
       7.  ใช้มีดกรีดถุงพันธุ์ ด้านตรงกัน     ดึงพลาสติกแบะออกเป็น 2  ด้าน ประคองวัสดุปลูกที่ติดกับต้น
แก้วมังกรใส่ตรงกลางหลุม  (ระวังอย่าให้ต้นช้ำและรากขาดโดยหันด้านแบนของต้นเข้าหาเสา  และให้รากอยู่ตำแหน่งผิวดินไม่เกิน 5  เซนติเมตร จัดลำต้นให้เอนเข้าหาเสาเล็กน้อย เอาดินกลบใช้เชือกฟางมาผูกลำต้นชิดติดกับเสา
8.  รดน้ำให้ชุ่มเสมอสัปดาห์ละ 2  ครั้ง      ถ้าอากาศร้อนจัดให้บังแดดด้วยทางมะพร้าวหรือกิ่งไม้ที่หา      ได้ง่าย  ใช้สายยางฉีดน้ำลงไปในเสาปูนจนเกือบเต็ม
9.  ใส่ปุ๋ยสูตร 15 – 15 – 15  ผสมกับภูไมต์ในอัตรา 4 : 1 มูลไก่ 1 ถ้วยต่อหลัก  เดือนละ1 ครั้ง
10.        นำจุลินทรีย์อีเอ็มมาผสมกากน้ำตาลและน้ำ  รดเป็นระยะ ๆ    เมื่อต้นแก้วมังกรแตกกิ่งออกมาเป็นจำนวนมากต้องตัดทิ้งให้หมด   และปล่อยให้ต้นเจริญเติบโตจนถึงปลายหลักและขึ้นค้าง  จัดกิ่งให้กระจายไปทั่วค้างเพื่อความสมดุล และมัดกิ่งให้อยู่กับร้าน
11.        ต้นแก้วมังกรจะเริ่มออกดอกภายในระยะเวลา 8  เดือน     ให้เริ่มใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21   และเมื่อติดผลอ่อนกลีบดอกที่อยู่ปลายผลแก้วมังกรจะแห้งแต่ไม่ร่วง (เป็นที่อาศัยของมดดำ) ให้ดึงกลีบดอกที่แห้งออกเพื่อให้ผลโตเร็ว
12.        เมื่อต้นแก้วมังกรติดผลให้เลือกผลที่สมบูรณ์ไว้ไม่เกินกิ่งละ 2-3  ผล     ผลที่เลื้อยถึงดินให้ใช้เชือก  โยงขึ้นไม่ให้ผลติดกับดินและสวมถุงมุ้งเพื่อป้องกันนกและแมลงวันผลไม้  ส่วนกิ่งก็ตัดแต่งออก
13.        ภายหลังจากที่ต้นแก้วมังกรออกดอกแล้ว 45 วัน  ผลจะสุก  สามารถเก็บขายได้ต้นแก้วมังกรจะออกดอกและติดผลไปเรื่อยๆ (ต้นเดือนพฤษภาคม-ปลายตุลาคม)
14.         กิ่งที่ออกดอกแล้วจะไม่ติดผลอีกให้ตัดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งใหม่  กิ่งพันธุ์ส่วนที่ตัดออกสามารถนำไปขยายพันธุ์โดยการปักชำในที่ร่มรำไร  ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์  จะเริ่มออกรากและแตกยอด 
15.        เมื่อปักชำกิ่งพันธุ์ได้ 6-7 สัปดาห์  ลำต้นจะยังอ่อนหักง่ายให้ใช้หลักปักและเชือกผูกกิ่งติดกับหลัก
วัสดุที่ใช้ปักชำ
       ถุงดำ   แกลบดำ   ทรายหยาบ   ขุยมะพร้าว   กิ่งพันธุ์ควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี   มีสีใบเข้ม
สะอาด  ไม่มีตำหนิ  อ้วนและสมบูรณ์แข็งแรง  ความยาว 25-40 เซนติเมตรหรือมากกว่า
การบำรุงรักษาระหว่างชำ 
       ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15  หรือ  16-16-16    (อัตรา 1 ช้อนแกง : น้ำ20 ลิตรให้รด 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง  ใช้ 4-5   เดือน รากและยอดแก่ที่แข็งแรงสามารถย้ายปลูกได้
ศัตรูของผลแก้วมังกร 
       มดคันไฟ   เพลี้ยอ่อน (ตอมยอด)   ด้วงค่อมทอง (แทะกินกลีบผล)   หนอน (เจาะเปลือกและเนื้อเพลี้ยหอย (เกาะที่ปลายผลพวกม้วนนักกล้าม (สันนิษฐานว่าทำให้ผิวของผลแก้วมังกรเป็นจุดคล้ายหนาม หนอนแมลงวัน   นกและหนู (เจาะทำลายผลเพลี้ยไฟ(ผิวผลจะกร้านและตกกระลายพบน้อยมาก หนอนบุ้ง  เพลี้ยแป้ง   ด้วงปีกแข็ง  และต้องระวังมิให้สัตว์เลี้ยง  เป็ด  ไก่และห่านขุดคุ้ยโคนต้นได้  โรคพืชอื่น ๆ
ข้อแนะนำ
      1. พันธุ์ที่นิยมปลูก  ได้แก่- พันธุ์เวียดนาม  เนื้อขาวเปลือกแดง  ผลผลิต 2 ผล/กิโลกรัม- พันธุ์ไทย  ผลผลิต 3-4 ผล/กิโลกรัม  มีรสหวาน  เมล็ดกรอบอร่อยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  พันธุ์ลูกผสม (เวียดนามกับไทยมีรสหวานอมเปรี้ยว  ผลมีขนาดกลาง
      2. พันธุ์ที่พบเห็นในท้องตลาด คือพันธุ์เบอร์ 100 ของสวนบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรีและพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดงของสวนจังหวัดชลบุรีและจันทบุรี
ตลาด/แหล่งจำหน่าย
      ส่งตลาด  อตกตลาดสี่มุมเมือง  ตลาดไท  ตลาดจตุจักร  ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัทส่งออกผักและผลไม้ต่างประเทศ  และตลาดผลไม้ทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
1.   ไม่ควรผลิตผลแก้วมังกรออกมามากจนเกินพอ  และออกมาตรงกับผลไม้อื่น ๆ
2.   แก้วมังกรเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพน่าจะมีภาษีมากกว่าผลไม้หลาย ๆ ชนิด  ถ้าผลผลิตออกมาจำนวนมากเช่น  ทุเรียน  เงาะ  และ มะม่วง  ราคาก็ถูกลงตาม    ส่วนแก้วมังกรในประเทศไทยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มแบบชมพู่  คือมีราคาต่ำจนถึงราคาสูงมาก
3.   ไม่ควรนำแก้วมังกรส่งตลาดในตอนบ่ายหรือเย็น  ซึ่งผู้ซื้อกลับบ้านแล้ว  อาจต้องขายแบบทิ้งทวนหรือเลหลังโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย  ไม่รู้ราคาในท้องตลาด 
4.   ราคาผลแก้วมังกรขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าและช่วงเวลา  โดยเฉพาะช่วงสินค้าขาดตลาดจะขายได้ราคาสูง  ยังไม่รวมผลผลิตนอกฤดูกาล  ช่วงปีใหม่และตรุษจีนราคาจะสูงกว่าที่คำนวณไว้
5.   ต้องยอมรับว่าผลผลิตบางส่วนขายไม่ได้หรือต้องเลขาย   เพราะคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ข้อสังเกต
       ผลตอบแทนจะมากขึ้น/ลดลง  หรือขาดทุนไม่พอค่าใช้จ่าย  ขึ้นอยู่กับ
1.    การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลผลิตแก้วมังกร  และราคาขายผลแก้วมังกรสูงขึ้น/ต่ำลง
2.    ค่าใช้จ่ายแต่ละปีประมาณการไว้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการดำเนินการและการบริหารส่วน
3.    ภัยธรรมชาติ  และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
4.    การเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง
5.    รัฐไม่เอาใจใส่เท่าที่ควร


Data from: doe
Images form: kapook,puechkaset,puvida
ชื่อ

1-2 เดือน,1,1-2 ปี,1,1-2 สัปดาห์,1,2000 ปี,1,5แสน-ไม่เกิน1ล้าน,20,กบ,1,กระท่อม,9,กว่าง,1,กะทิ,1,กะปอม,1,กะหล่ำดาว,1,การตอนกิ่งด้วยน้ำ,1,การประมง,3,การปลูกผักพืชสวนครัว,1,การปลูกผักไร้ดิน,1,การปลูกมะละกอ,1,การเลี้ยง,3,การเลี้ยงกุ้งเครฟิช,1,การเลี้ยงปลา,1,การเลี้ยงปลาเงิน,1,การเลี้ยงปลาดุก,1,กำจัดหญ้า,1,กิ้งก่า,1,กุ้ง,1,กุ้งเครฟิช,1,กุดจี่เบ้า,1,เกษตร,113,เกษตรกร,5,เกษตรกรคนรุ่นใหม่,2,เกษตรพอเพียง,21,แก้กระดูกเสื่อม,1,แก้โรคมะเร็ง,1,แก้วกาญจนา,1,แก้วมังกร,1,ไก่,4,ไก่ไข่,1,ไก่ตีนโต,4,ไก่พื้นเมือง,1,ไก่อารมณ์ดี,1,ข้าว,1,ข้าวเหนียวมะม่วง,1,ขิงประดับ,1,เขียวหมื่นปี,1,ไข่,1,ไข่น้ำ,1,ไข่ผำ,1,ไข่แหน,1,ครัว,1,ครัวไทย,1,คลาสสิค,1,คลิป,1,ความรู้,33,คืนชีพยางรถยนต์,1,เครื่องดื่ม,1,แคนตาลูป,1,โคกหนองนา,4,โคกหนองนาโมเดล,4,งาดำ,1,งานไม้,1,จัดการแมลง,1,จัดสวน,11,จากหม่อมหลวง,1,จิ้งโกร่ง,1,จินซิง,1,จิโป่ม,1,ชมจันทร์,1,ชมสวน,1,ชะอม,1,ชัว,1,ชำกิ่งไผ่,1,เช็ก,1,เช็กแล้วแชร์,1,แชร์,27,ฌาบูชีกาบา,1,ด้วยวิธีธรรมชาติ,1,ดอกข่า,1,ด้านป่าไม้,1,ตกแต่งบ้าน,1,ต้นไทรใบสัก,1,ต้นแบบเรียนรู้,1,ต้นไผ่ยักษ์,1,ต้นไม้ 4,1,ต้นไม้จัดสวน,1,ต้นสำมะงา,1,ตอนกิ่ง,2,ตัดใบ,1,ต้านเบาหวาน,1,ต่ำกว่า5แสน,10,เต่า,1,เต่าอัลดาบร้า,1,ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย,1,ถังให้อาหาร,1,ถั่วฝักยาว,1,ทางรอดเกษตรกร,2,ทาวน์เฮาส์,1,ทำเงิน,1,ทุเรียน,2,เทคนิคการปลูกกะเพราไร้ดิน,1,แทนกล่องโฟม,1,แทนพลาสติก,1,ไทยประยุกต์,1,นกกระจอกเทศ,1,นกกระจิบ,1,นกหยิบ,1,นา,4,น้ำกระชาย,1,ในกระถาง,1,บ่อปลาคราฟ,2,บ่อเลี้ยงปลา,2,บัวแดง,1,บ้าน,148,บ้านกลางป่า,1,บ้านกลางเมือง,1,บ้านเก่า,1,บ้านต้นไม้,3,บ้านตากอากาศ,3,บ้านตู้คอนเทนเนอร์,2,บ้านไทยประยุกต์,1,บ้านพักตากอากาศ,1,บ้านมูจิ,1,บ้านไม้,18,บ้านไม้กลางทุ่ง,1,บ้านรถ,2,บ้านริมทะเล,2,บ้านลอยน้ำ,3,บ้านสวน,1,บ้านหิน,1,บ้านอิฐ,1,เบี้ยคนชรา,1,แบบบ้าน,124,แบบบ้านชั้นครึ่ง,8,แบบบ้านชั้นเดียว,97,แบบบ้านสองชั้น,49,แบบเล้าไก่ไม้ไผ่,1,ประดู่หางดำ,1,ประเทศลาว,1,ประโยชน์ของทุเรียน,1,ปลดหนี้หลักล้าน,1,ปลาช่อน,2,ปลาช่อนยักษ์อเมซอน,1,ปลาดุก,1,ปลาทอง,1,ปลาทับทิม,1,ปลานิล,1,ปลามังกร,1,ปลูก,6,ปลูกกะเพราไร้ดิน,1,ปลูกขิงแดง,1,ปลูกชะอมในเข่ง,1,ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง,1,ปลูกทุเรียนในกระถาง,1,ปลูกในห้องนอน,1,ปลูกผักในกระถาง,1,ปลูกผักบุ้งในโอ่ง,1,ปลูกผักสวนครัว,1,ปลูกพลู,1,ปลูกมันหวาน,1,ปศุสัตว์,5,ปั๊มน้ำ,1,ปั๊มน้ำสูญญากาศ,1,ป่าไม้,1,ปีนต้นไม้,1,ปู,1,ปูดำ,1,ปูนเปลือย,4,ปูหิน,1,เป็ด,1,เปลือกกล้วย,1,แปรรูปผล,1,โปร่งฟ้า,1,ผลไม้,7,ผัก,2,ผัก 11 ชนิดงอกใหม่ได้,1,ผักบุ้ง,1,ผักพื้นบ้าน,1,ผักสลัด,1,ผำ,1,ผึ้ง,1,พลังงานแสงอาทิตย์,1,พืชผัก,7,เพลิงหมาแหงน,3,แพะ,1,ฟักข้าว,1,ฟาร์มกี้,1,มะเขือเปราะ,1,มะเขือพวง,1,มะนาวลูกดก,1,มะพร้าว,2,มะพร้าวน้ำหอม,2,มะพร้าวน้ำหอมสีทอง,1,มะม่วง,2,มะม่วงกะล่อน,1,มะม่วงโบก,1,มะละกอ,1,มากกว่า1ล้าน-ไม่เกิน2ล้าน,15,มากกว่า2ล้าน-ไม่เกิน4ล้าน,10,มุมระเบียง,1,แมลงตัวห้ำ,1,โมร็อกโก,1,ไม้จัดสวน,1,ไม่ใช้น้ำมัน,1,ไม่ใช้ไฟฟ้า,1,ไม้ฟอกอากาศ,1,ยางนา,1,ยีราฟนอน,1,ระบบน้ำหยด,1,รีสอร์ท,1,ลดน้ำตาลในเลือด,1,ลอฟท์,1,ลาวใต้,1,ลูกเจี๊ยบ,1,ลูกสำรอง,1,เล็บครุฑลังกา,1,เลี้ยง,2,เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงกุ้งยักษ์ในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี,1,เลี้ยงจิ้งหรีด,2,เลี้ยงปลา,1,เลี้ยงปลาช่อน,1,เลี้ยงปลาดุก,1,เลี้ยงผึ้ง,1,เลี้ยงหนู,1,เลี้ยงหอย,1,เลี้ยงหอยทาก,1,วิถีชีวิต,1,วิธีการเพาะสะระแหน่ในตะกร้า,1,วิธีกำจัดตะขาบ,1,วิธีขยายพันธุ์,1,วิธีขยายพันธุ์ไม้,1,วิธีบังคับมะม่วง,1,วิธีลดน้ำหนัก,1,วีดีโอ,8,ไวน์ไผ่,1,ศัตรูพืช,1,ศูนย์,1,เศรษฐกิจพอเพียง,1,สตอเบอรี่,1,สไตล์ของยุโรป,2,สไตล์คลาสสิค,2,สไตล์คอนเทมโพรารี,1,สไตล์คันทรี,1,สไตล์ญี่ปุ่น,1,สไตล์ทรอปิคอล,1,สไตล์มินิมอล,1,สไตล์โมเดิร์น,61,สไตล์ลอฟท์,2,สไตล์วินเทจ,1,สไตล์สแกนดิเนเวียน,1,สมุนไพร,2,สวน,10,สวนกระถางแตก,1,สวนสวย,8,สะระแหน่,1,สัญจร,1,สัตว์,6,สัตว์เลื้อยคลาน,1,สับปะรด,1,สาระความรู้,29,สารเเหน่,1,สุขภาพ,5,สุดสายปลายน้ำโขง,1,สูตร,6,สูตรทุเรียนเทศ,1,สูตรอาหาร,1,หน่อไม้ฝรั่ง,1,หนุ่มวิศวะ,1,หนู,1,หมู่บ้านต้าหลิ่ว,1,หมูอินทรีย์,1,หลี่จับปลา,1,หลี่ผี,1,หอยเชอรี่,1,หายขาด,1,เห็ดโคนน้อย,1,เห็ดถอบ,1,เห็ดเผาะ,1,องุ่น,1,องุ่นต้น,1,องุ่นบราซิล,1,อนุรักษ์พลังงาน,1,อะราไพม่า,1,อัลดาบร้า,1,อาชีพ,13,อาหาร,3,อาหารพื้นบ้าน,1,อิกัวนา,1,อิกัวน่า,1,อิฐประสาน,1,อินดัสเทรียลลอฟท์,1,อิสระ,6,อีเอ็ม,1,อึ่ง,1,อึ่งเผ้า,1,แอปเปิ้ล,1,แอปเปิ้ลดำ,1,ไอเดีย,12,ไอเดียเกษตร,1,ไอเดียบ้าน,66,ไอเดียสวน,8,ฮอร์โมน,1,โฮมออฟฟิศ,1,เเกษตรผสมผสาน,1,agriculture,59,aldabra,1,Arapaima,1,arowana,1,asparagus,1,BAMBOO,1,Black Diamond,1,Black Diamond Apples,1,cantaloupe,2,career,11,coconut,1,COCOS NUCIFERA LINN,1,Contemporary,2,Contemporary style,1,DIY,1,Dong Tao,4,Đông Tảo,3,Dragon Chickens,4,Dragon fruit,1,dung beetle,1,em,1,farmky,14,farmland,105,fishery,3,food,4,Forestry,6,garden,10,home,133,home-idea,99,Home idea,17,House Types,3,Hydroponics,1,idea,6,iguana,1,jabuticaba,1,KhokNongNa,3,Khok Nong Na Model,3,King of Fuit,1,Knowledge,50,livestock,6,Malva nut,1,Menebang,1,Minimalist,1,Model,3,one-story-house,1,poohin,1,Raksasa,1,share,31,Single storey house,2,sufficiency agriculture,14,town house,1,Tree-Climbing,1,two-story-house,1,vdo,8,Vegetable,5,WINE,1,Yunakov,1,
ltr
item
ฟาร์มกี้.com: การปลูกต้นแก้วมังกร
การปลูกต้นแก้วมังกร
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ZVOWJhXmH2Y1dAKyqKpFv0vwpUFMDs6OgkJuKiPAHUa_J8Jh5nWDK8mM17aRuYS2VH9IUE7QaXdKYAfNomPT-DRNYej1QHQLzKTy_Xrv3TrU46DpfQELrifkpJLv0PMscRykmWVtKNI/s640/draguinfruit%255B1%255D.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ZVOWJhXmH2Y1dAKyqKpFv0vwpUFMDs6OgkJuKiPAHUa_J8Jh5nWDK8mM17aRuYS2VH9IUE7QaXdKYAfNomPT-DRNYej1QHQLzKTy_Xrv3TrU46DpfQELrifkpJLv0PMscRykmWVtKNI/s72-c/draguinfruit%255B1%255D.jpg
ฟาร์มกี้.com
https://www.farmky.com/2017/07/blog-post_11.html
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/2017/07/blog-post_11.html
true
8771229479261943050
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy