การปลูกโปร่งฟ้า ไม้จัดสวน ตัดใบ

โปร่งฟ้า  (Feather fern) เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับหน่อไม้ฝรั่ง เป็นไม้เลื้อยที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศมีอายุยืนหลายปี นิยมนำใบ...

โปร่งฟ้า (Feather fern) เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับหน่อไม้ฝรั่ง เป็นไม้เลื้อยที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศมีอายุยืนหลายปี นิยมนำใบมาตกแต่งช่อดอกไม้ แจกัน ชุ้มพิธีต่างๆ ลำต้นมีกิ่งแตกแขนงเรียวยาว มีหนามโค้งงอ ใบแผ่เป็นแผงจากโคนใบ กว้างกลางใบ และเรียวแหลมที่ปลายใบ ใบมีสีเขียวเข้ม ดอกมีสีขาว ผลมีขนาดเล็ก กลมสีดำ เมื่อต้นอายุมากจะโทรม ใบน้อยต้องขุดทิ้ง และปลูกใหม่ สามารถขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย การระบายน้ำ และถ่ายเทอากาศดี ชอบดินหรือดินที่มีซากใบไม้ และความชื้นสูง สามารถขึ้นได้ทั้งกลางแจ้ง และในร่ม แต่ชอบที่ร่มรำไรมากกว่า จึงนิยมปลูกแซมกับพืชชนิดอื่นที่มีลำต้นสูงกว่า และมีใบให้ร่มปกคลุม
advertisement
โปร่งฟ้าที่นำมาใช้ประโยชน์มีทั้งโปร่งฟ้าที่ได้จากการปลูก และการตัดจากแหล่งธรรมชาติ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานานหลายปีกว่าจะได้ใบที่ยาว และสวย แต่หากใช้วิธีการปลูก และการจัดการที่ดีจะสามารถเร่งการเติบโตให้เหมาะสมกับการตัดใบจำหน่ายได้
การขยายพันธุ์
โปร่งฟ้าสามารถปลูก และขยายพันธุ์ด้วยวิธี 2 วิธี คือ การใช้เมล็ด และการแบ่งเหง้าลำต้น ( Rhizome ) นอกจากนี้ ยังสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการตัดชำ
1. การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด
เมล็ดมีลักษณะกลมขนาดเล็ก เท่าหัวไม้ขีด มีสีเขียว และเป็นสีดำเมื่อเมล็ดแก่ มักออกเมล็ดช่วงเดือนมีนาคม การเพาะเมล็ดโปร่งฟ้าสามารถเพาะในกระบะหรือกระถาง วัสดุที่ใช้ในการเพาะควรโปร่ง และสามารถอุ้มน้ำได้ดี เช่น ดินร่วน ดินผสมซากใบไม้ ดินผสมขุยมะพร้าว เป็นต้น ทั้งนี้ในการเลือกเมล็ดควรเลือกจากต้นแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ ไม่มีโรค ใบหนาเขียว จะเป็นการดี
วิธีการเพาะเมล็ด มีขั้นตอน ดังนี้
– ผสมดินกับวัสดุอินทรีย์ต่างๆ เช่น ใบไม้ ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ ในอัตราส่วน 1:2
– ใส่ดินปลูกลงในกระบะหรือกระถางให้เต็ม พร้อมปรับหน้าดินห้เรียบ โดยให้ระดับดินต่ำกว่าขอบกระบะหรือกระถางเล็กน้อย ทั้งนี้ ควรให้เนื้อดินมีความหนาอย่างน้อย 3 นิ้ว
– จากนั้นใช้ไม้บรรทัดหรือแผ่นวัสดุที่มีลักษณะแบนทำร่องตื้น ๆ เป็นแนวยาว จากนั้นโปรยเมล็ดลงร่อง นอกจากนั้นอาจปลูกโดยวิธีหว่านเมล็ดทั่วทั้งกระบะ แต่ทั้งนี้การโปรยเมล็ดตามแนวร่องที่ทำไว้จะเหมาะกว่า เพราะเป็นระเบียบ และง่ายต่อการย้ายปลูกต่อไป
– หลังหว่านเมล็ดให้กลบด้วยดินบาง ๆ พร้อมรดน้ำให้ชุ่ม
– หลังหว่านเมล็ดให้ทำการรดน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
– เมล็ดโปร่งฟ้าจะงอกภายใน 1-2 สัปดาห์ และต้นจะมีความสูงประมาณ 2 นิ้ว ในระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงย้ายลงปลูกในถุงพลาสติก เมื่อต้นมีขนาดสูงประมาณ 1 ฟุต จึงสามารถย้ายปลูกได้
2. การขยายพันธุ์โดยแบ่งส่วนของลำต้นใต้ดิน ( Rhizome )
การปลูกโดยการย้ายเหง้าจากต้นแม่เป็นวิธีที่ใช้กับต้นที่มีอายุหลายปี มีลักษณะกอใหญ่ โดยใช้มีดผ่าแบ่งกอออกเป็นส่วน ๆ แล้วนำไปปลูกในแปลงใหญ่หรือในกระถางได้เลย
การปลูก และการจัดการ
การปลูกโปร่งฟ้าอาจต้องใช้เวลาในการปลูกเพื่อให้ต้นมีการแพร่แตกกอ และสามารถให้ใบได้นั้นต้องใช้เวลานานเป็นปี และตลอดช่วงให้ใบจะทำการเก็บใบนาน 6-7 ปี กว่าจะมีการเตรียมแปลงเพื่อปลูกใหม่ ดังนั้น ในการเตรียมแปลงปลูกจึงต้องพิถีพิถัน และเตรียมแปลงให้พร้อมมากที่สุดในด้านต่างๆ อาทิ การผสมอินทรีย์วัตถุให้ดิน การใส่ปุ๋ย และระบบการให้น้ำให้พร้อม รวมถึงการกำจัดวัชพืช เหง้าหรือรากพืชที่อาจเติบโตได้ออกให้หมด โดยเฉพาะวัชพืชที่มีอายุยืน เช่น แห้วหมู หญ้าขน เป็นต้น
หากเป็นดินเหนียวควรขุดพรวน และตากดินนาน 2-4 สัปดาห์ เพื่อให้ดินแห้งร่วน แล้วทำการย่อยพร้อมใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก รวมถึงการใส่ปูนขาวเล็กน้อยเพื่อปรับคุณสมบัติของดินโดยเฉพาะดินที่เป็นกรดมากไปอาจเพิ่มปริมาณปูนขาวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้ยกแปลงสูง ทำเป็นร่องลึกประมาณ 30 ซม. และแบ่งเป็นแปลงๆ กว้างประมาณ 1-3 เมตร เพื่อความสะดวกในการเก็บใบหรือการย้ายเหง้าปลูก ส่วนความยาวขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ โดยมีร่องสำหรับการให้น้ำแยกระหว่างแปลง
การปลูก
ให้ขุดหลุมลึกประมาณ 20 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์เล็กน้อย พร้อมเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์ ลำต้นใหญ่ รากมาก และควรเป็นต้นกล้าที่มีขนาดเดียวกันลงแปลงเดียวกัน เพื่อให้ต้นโตสม่ำเสมอทั่วแปลง และง่ายต่อการดูแลรักษา สำหรับระยะปลูกระหว่างแถวประมาณ 50 ซม. ระยะระหว่างต้น 50 ซม. หลังจากวางกล้าลงหลุมปลูกให้กลบดินในระดับโคนต้น พร้อมกลบดินให้แน่นพอประมาณ และให้รดน้ำทันทีหลังปลูกเสร็จ
การดูแล
การให้น้ำ
การให้น้ำ เมื่อปลูกในระยะ 1-4 สัปดาห์แรก ควรให้น้ำในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน ในช่วงเช้า-เย็น หลังจากนั้นอาจทำการให้น้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน พร้อมกับระบายน้ำเข้าร่องเพื่อรักษาความชื้นของแปลงปลูก
การใส่ปุ๋ย
หลังจากปลูกต้นกล้าประมาณ 1-2 เดือน แล้วสามารถให้ปุ๋ย สูตร 20-20-20 เดือนละครั้ง อาจเป็นสูตรน้ำที่ให้โดยการฉีดพ่นทางใบหรือปุ๋ยเม็ดหว่านลงแปลง สำหรับการปลูกแบบยกร่องควรทำการลอกเลนปีละ 1 ครั้ง โดยเลนที่ทำการลอกให้นำกลับมากลบบริเวณโคนต้นหรือกลบแปลงปลูกอีกครั้ง หรือใช้กลบหลังการหว่านปุ๋ย ซึ่งจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารแก่โปร่งฟ้า และรักษาความชื้นของดินรวมถึงป้องกันไม่ให้ท้องร่องตื้นเขิน และมีน้ำขังในร่องเพียงพอต่อการเจริญเติบโต โรคที่พบ ได้แก่ โรคโคนเน่า ส่วนแมลงที่พบ ได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว และหนอนผีเสื้อต่างๆ โดยอาจใช้ยาปฏิชีวนะฉีดพ่นกำจัด
การทำค้าง
เนื่องด้วยโปร่งฟ้าเป็นไม้เลื้อย จึงจำเป็นต้องทำค้างให้ต้นเลื้อยพันเวลาเติบโต เพื่อให้ต้นเลื้อยพันขึ้นสูงไม่พับงอหรือเลื้อยตามพื้นดิน ซึ่งอาจทำให้ลำต้นพันกับกออื่นได้ นอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องความสะดวกในการเก็บใบอีกด้วย การทำค้างแนะนำควรทำเมื่อโปร่งฟ้ามีอายุประมาณ 2-3 เดือน นิยมทำได้ 2 ลักษณะ คือ
1. ใช้ลำไม้ไผ่ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว ฝังข้างต้นลึกพอประมาณ และห่างจากโคนต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ลำไม้ไผ่โค่นหรือเอียงได้
2. ใช้เสาซีเมนต์หรือเสาไม้ ทำค้างโดยปักหัว-ท้ายแปลงในแนวยาวของแปลง โดยให้เสาแต่ละต้นห่างกันตามแนวขวางประมาณ 2-3 เมตร พร้อมใช้ไม้ยึดระหว่างเสาทั้ง 2 ต้น ส่วนแนวยาวระหว่างต้นเสาจะใช้ลวดเส้นใหญ่พาดขึง วิธีนี้ค่อนข้างทนทาน และสะดวกต่อการเก็บใบ แต่มีราคาแพงกว่า
การกำจัดวัชพืช
การกำจัดวัชพืชในช่วงในช่วงแรกๆที่โปร่งฟ้าเริ่มตั้งตัวจำเป็นต้องใช้มือถอน เพราะหากใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นเข้าช่วยอาจทำความเสียหายแก่รากอ่อนได้ ยกเว้นบริเวณที่ห่างจากโคนต้นอาจใช้พลั่วเล็กช่วยในการคุ้ยดินได้ รวมไปถึงการกำจัดวัชพืชในระยะต่างๆจำเป็นต้องมั่นตรวจสอบ และคอยกำจัดวัชพืชอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนั้น ไม่ควรใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชซึ่งหากใช้อาจมีผลกระทบต่อใบโปร่งฟ้าได้
การเก็บใบ
การเก็บใบจะสามารถเก็บได้เมื่อโปร่งฟ้าลงแปลงแล้วประมาณ 1 ปี โดยใบที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีปริมาณสูงจะให้ได้ในช่วงอายุปีที่ 3-4 แล้วจะค่อยๆลดลง ในช่วงปีที่ 6-7 ดังนั้นใช่วงปีที่ 5-6 จำเป็นต้องแบ่งเหง้าจากต้นแม่ออกปลูกใหม่ เพื่อเตรียมแปลงต่อไป การเก็บจะเลือกเก็บใบแก่ มีสีเขียวเข้ม เว้นระยะเก็บประมาณสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สำหรับวิธีการเก็บจะใช้กรรไกรหรือมีด ตัดที่โคนก้านใบในระยะไกล้โคนต้น จากนั้นนำเข้าร่ม และคัดขนาด พร้อมมัดเป็นกำๆ ละ 50- 100 ใบ เพื่อรอจำหน่าย
--------------------------------
Data from: puechkaset
ชื่อ

1-2 เดือน,1,1-2 ปี,1,1-2 สัปดาห์,1,2000 ปี,1,5แสน-ไม่เกิน1ล้าน,20,กบ,1,กระท่อม,9,กว่าง,1,กะทิ,1,กะปอม,1,กะหล่ำดาว,1,การตอนกิ่งด้วยน้ำ,1,การประมง,3,การปลูกผักพืชสวนครัว,1,การปลูกผักไร้ดิน,1,การปลูกมะละกอ,1,การเลี้ยง,3,การเลี้ยงกุ้งเครฟิช,1,การเลี้ยงปลา,1,การเลี้ยงปลาเงิน,1,การเลี้ยงปลาดุก,1,กำจัดหญ้า,1,กิ้งก่า,1,กุ้ง,1,กุ้งเครฟิช,1,กุดจี่เบ้า,1,เกษตร,113,เกษตรกร,5,เกษตรกรคนรุ่นใหม่,2,เกษตรพอเพียง,21,แก้กระดูกเสื่อม,1,แก้โรคมะเร็ง,1,แก้วกาญจนา,1,แก้วมังกร,1,ไก่,4,ไก่ไข่,1,ไก่ตีนโต,4,ไก่พื้นเมือง,1,ไก่อารมณ์ดี,1,ข้าว,1,ข้าวเหนียวมะม่วง,1,ขิงประดับ,1,เขียวหมื่นปี,1,ไข่,1,ไข่น้ำ,1,ไข่ผำ,1,ไข่แหน,1,ครัว,1,ครัวไทย,1,คลาสสิค,1,คลิป,1,ความรู้,33,คืนชีพยางรถยนต์,1,เครื่องดื่ม,1,แคนตาลูป,1,โคกหนองนา,4,โคกหนองนาโมเดล,4,งาดำ,1,งานไม้,1,จัดการแมลง,1,จัดสวน,11,จากหม่อมหลวง,1,จิ้งโกร่ง,1,จินซิง,1,จิโป่ม,1,ชมจันทร์,1,ชมสวน,1,ชะอม,1,ชัว,1,ชำกิ่งไผ่,1,เช็ก,1,เช็กแล้วแชร์,1,แชร์,27,ฌาบูชีกาบา,1,ด้วยวิธีธรรมชาติ,1,ดอกข่า,1,ด้านป่าไม้,1,ตกแต่งบ้าน,1,ต้นไทรใบสัก,1,ต้นแบบเรียนรู้,1,ต้นไผ่ยักษ์,1,ต้นไม้ 4,1,ต้นไม้จัดสวน,1,ต้นสำมะงา,1,ตอนกิ่ง,2,ตัดใบ,1,ต้านเบาหวาน,1,ต่ำกว่า5แสน,10,เต่า,1,เต่าอัลดาบร้า,1,ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย,1,ถังให้อาหาร,1,ถั่วฝักยาว,1,ทางรอดเกษตรกร,2,ทาวน์เฮาส์,1,ทำเงิน,1,ทุเรียน,2,เทคนิคการปลูกกะเพราไร้ดิน,1,แทนกล่องโฟม,1,แทนพลาสติก,1,ไทยประยุกต์,1,นกกระจอกเทศ,1,นกกระจิบ,1,นกหยิบ,1,นา,4,น้ำกระชาย,1,ในกระถาง,1,บ่อปลาคราฟ,2,บ่อเลี้ยงปลา,2,บัวแดง,1,บ้าน,148,บ้านกลางป่า,1,บ้านกลางเมือง,1,บ้านเก่า,1,บ้านต้นไม้,3,บ้านตากอากาศ,3,บ้านตู้คอนเทนเนอร์,2,บ้านไทยประยุกต์,1,บ้านพักตากอากาศ,1,บ้านมูจิ,1,บ้านไม้,18,บ้านไม้กลางทุ่ง,1,บ้านรถ,2,บ้านริมทะเล,2,บ้านลอยน้ำ,3,บ้านสวน,1,บ้านหิน,1,บ้านอิฐ,1,เบี้ยคนชรา,1,แบบบ้าน,124,แบบบ้านชั้นครึ่ง,8,แบบบ้านชั้นเดียว,97,แบบบ้านสองชั้น,49,แบบเล้าไก่ไม้ไผ่,1,ประดู่หางดำ,1,ประเทศลาว,1,ประโยชน์ของทุเรียน,1,ปลดหนี้หลักล้าน,1,ปลาช่อน,2,ปลาช่อนยักษ์อเมซอน,1,ปลาดุก,1,ปลาทอง,1,ปลาทับทิม,1,ปลานิล,1,ปลามังกร,1,ปลูก,6,ปลูกกะเพราไร้ดิน,1,ปลูกขิงแดง,1,ปลูกชะอมในเข่ง,1,ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง,1,ปลูกทุเรียนในกระถาง,1,ปลูกในห้องนอน,1,ปลูกผักในกระถาง,1,ปลูกผักบุ้งในโอ่ง,1,ปลูกผักสวนครัว,1,ปลูกพลู,1,ปลูกมันหวาน,1,ปศุสัตว์,5,ปั๊มน้ำ,1,ปั๊มน้ำสูญญากาศ,1,ป่าไม้,1,ปีนต้นไม้,1,ปู,1,ปูดำ,1,ปูนเปลือย,4,ปูหิน,1,เป็ด,1,เปลือกกล้วย,1,แปรรูปผล,1,โปร่งฟ้า,1,ผลไม้,7,ผัก,2,ผัก 11 ชนิดงอกใหม่ได้,1,ผักบุ้ง,1,ผักพื้นบ้าน,1,ผักสลัด,1,ผำ,1,ผึ้ง,1,พลังงานแสงอาทิตย์,1,พืชผัก,7,เพลิงหมาแหงน,3,แพะ,1,ฟักข้าว,1,ฟาร์มกี้,1,มะเขือเปราะ,1,มะเขือพวง,1,มะนาวลูกดก,1,มะพร้าว,2,มะพร้าวน้ำหอม,2,มะพร้าวน้ำหอมสีทอง,1,มะม่วง,2,มะม่วงกะล่อน,1,มะม่วงโบก,1,มะละกอ,1,มากกว่า1ล้าน-ไม่เกิน2ล้าน,15,มากกว่า2ล้าน-ไม่เกิน4ล้าน,10,มุมระเบียง,1,แมลงตัวห้ำ,1,โมร็อกโก,1,ไม้จัดสวน,1,ไม่ใช้น้ำมัน,1,ไม่ใช้ไฟฟ้า,1,ไม้ฟอกอากาศ,1,ยางนา,1,ยีราฟนอน,1,ระบบน้ำหยด,1,รีสอร์ท,1,ลดน้ำตาลในเลือด,1,ลอฟท์,1,ลาวใต้,1,ลูกเจี๊ยบ,1,ลูกสำรอง,1,เล็บครุฑลังกา,1,เลี้ยง,2,เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงกุ้งยักษ์ในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี,1,เลี้ยงจิ้งหรีด,2,เลี้ยงปลา,1,เลี้ยงปลาช่อน,1,เลี้ยงปลาดุก,1,เลี้ยงผึ้ง,1,เลี้ยงหนู,1,เลี้ยงหอย,1,เลี้ยงหอยทาก,1,วิถีชีวิต,1,วิธีการเพาะสะระแหน่ในตะกร้า,1,วิธีกำจัดตะขาบ,1,วิธีขยายพันธุ์,1,วิธีขยายพันธุ์ไม้,1,วิธีบังคับมะม่วง,1,วิธีลดน้ำหนัก,1,วีดีโอ,8,ไวน์ไผ่,1,ศัตรูพืช,1,ศูนย์,1,เศรษฐกิจพอเพียง,1,สตอเบอรี่,1,สไตล์ของยุโรป,2,สไตล์คลาสสิค,2,สไตล์คอนเทมโพรารี,1,สไตล์คันทรี,1,สไตล์ญี่ปุ่น,1,สไตล์ทรอปิคอล,1,สไตล์มินิมอล,1,สไตล์โมเดิร์น,61,สไตล์ลอฟท์,2,สไตล์วินเทจ,1,สไตล์สแกนดิเนเวียน,1,สมุนไพร,2,สวน,10,สวนกระถางแตก,1,สวนสวย,8,สะระแหน่,1,สัญจร,1,สัตว์,6,สัตว์เลื้อยคลาน,1,สับปะรด,1,สาระความรู้,29,สารเเหน่,1,สุขภาพ,5,สุดสายปลายน้ำโขง,1,สูตร,6,สูตรทุเรียนเทศ,1,สูตรอาหาร,1,หน่อไม้ฝรั่ง,1,หนุ่มวิศวะ,1,หนู,1,หมู่บ้านต้าหลิ่ว,1,หมูอินทรีย์,1,หลี่จับปลา,1,หลี่ผี,1,หอยเชอรี่,1,หายขาด,1,เห็ดโคนน้อย,1,เห็ดถอบ,1,เห็ดเผาะ,1,องุ่น,1,องุ่นต้น,1,องุ่นบราซิล,1,อนุรักษ์พลังงาน,1,อะราไพม่า,1,อัลดาบร้า,1,อาชีพ,13,อาหาร,3,อาหารพื้นบ้าน,1,อิกัวนา,1,อิกัวน่า,1,อิฐประสาน,1,อินดัสเทรียลลอฟท์,1,อิสระ,6,อีเอ็ม,1,อึ่ง,1,อึ่งเผ้า,1,แอปเปิ้ล,1,แอปเปิ้ลดำ,1,ไอเดีย,12,ไอเดียเกษตร,1,ไอเดียบ้าน,66,ไอเดียสวน,8,ฮอร์โมน,1,โฮมออฟฟิศ,1,เเกษตรผสมผสาน,1,agriculture,59,aldabra,1,Arapaima,1,arowana,1,asparagus,1,BAMBOO,1,Black Diamond,1,Black Diamond Apples,1,cantaloupe,2,career,11,coconut,1,COCOS NUCIFERA LINN,1,Contemporary,2,Contemporary style,1,DIY,1,Dong Tao,4,Đông Tảo,3,Dragon Chickens,4,Dragon fruit,1,dung beetle,1,em,1,farmky,14,farmland,105,fishery,3,food,4,Forestry,6,garden,10,home,133,home-idea,99,Home idea,17,House Types,3,Hydroponics,1,idea,6,iguana,1,jabuticaba,1,KhokNongNa,3,Khok Nong Na Model,3,King of Fuit,1,Knowledge,50,livestock,6,Malva nut,1,Menebang,1,Minimalist,1,Model,3,one-story-house,1,poohin,1,Raksasa,1,share,31,Single storey house,2,sufficiency agriculture,14,town house,1,Tree-Climbing,1,two-story-house,1,vdo,8,Vegetable,5,WINE,1,Yunakov,1,
ltr
item
ฟาร์มกี้.com: การปลูกโปร่งฟ้า ไม้จัดสวน ตัดใบ
การปลูกโปร่งฟ้า ไม้จัดสวน ตัดใบ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ1FLgyxGzBc38GGlSjJ6d2NTm-BdUe2zOyoDk-507wsk9w97S68KiBXuMvrb-IzFdAqFCl0v6ONckQyiksRHq9eovXA2sYGRiBS_Jdxra0OKSN6bdPnsa5epiuZj7A_EYTFOdRxTONIc/s640/4b%255B1%255D.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ1FLgyxGzBc38GGlSjJ6d2NTm-BdUe2zOyoDk-507wsk9w97S68KiBXuMvrb-IzFdAqFCl0v6ONckQyiksRHq9eovXA2sYGRiBS_Jdxra0OKSN6bdPnsa5epiuZj7A_EYTFOdRxTONIc/s72-c/4b%255B1%255D.jpg
ฟาร์มกี้.com
https://www.farmky.com/2017/12/blog-post_11.html
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/2017/12/blog-post_11.html
true
8771229479261943050
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy