จัดการแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ

การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากให้ความสะดวก และสามารถกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เกษตรทั่...

การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากให้ความสะดวก และสามารถกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เกษตรทั่วไปมักคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดตามมา โดยเฉพาะสารตกค้างที่สามารถเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกร และต่อผู้บริโภค รวมถึงการตกค้างของสารพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อดิน สัตว์ และแมลงที่มีประโยน์
advertisement
การจัดการแมลงศัตรูพืชตามหลักธรรมชาตินั้น เกษตรกรบางรายอาจเข้าใจถึงการใช้สารสกัดสมุนไพรมาช่วยในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ซึ่งถือเป็นวิธีหนึ่งที่อาศัยธรรมชาติเข้าช่วย ซึ่งวิธีนี้เพียงวิธีเดียวไม่สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้กับทุกชนิด ซึ่งการจัดการศัตรูพืชยังต้องอาศัยหลักการตามธรรมชาติช่วยในการจัดการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการใช้ศัตรูแมลงศัตรูพืชที่เป็นตัวห้ำตัวเบียนคอยควบคุมประชากรของแมลงหรือศัตรูพืชอีกขั้นหนึ่ง
ศัตรูแมลงศัตรูพืชเป็นศัตรูที่คอยควบคุมแมลงชนิดต่างๆ โดยส่วนมากจะเป็นสัตว์ผู้ล่าที่คอยจับกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร นอกจากนั้น ยังรวมถึงจุลชีพที่สามารถฆ่าแมลงศัตรูพืชได้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. แมลงศัตรูธรรมชาติที่เข้าจับกินแมลงศัตรูพืชในทุกระยะตั้งแต่ระยะไข่จนถึงตัวเต็มวัยเป็นอาหาร เรียกแมลงกลุ่มนี้ว่า “ตัวห้ำ”แมลงพวกนี้มีทั้งชนิดที่กินแมลงเพียงชนิดเดียว และชนิดที่กินแมลงได้หลายชนิด เช่น ด้วงเต่าจะจับกินเพลี้ยหอยนวมฝ้าย ส่วนแมงมุมสามารถจับกินแมลงเกือบทุกชนิด
2. แมลงศัตรูธรรมชาติที่เข้าจับกินไข่หรือตัวอ่อนแมลงศัตรูพืช รวมไปถึงการเข้ารุกรานหรือทำลายถิ่นที่อยู่ของแมลงศัตรูพืช เรียกแมลงกลุ่มนี้ว่า “ตัวเบียน”รูปแบบการทำลายของตัวเบียนจะเข้าทำลายแมลงศัตรูพืชทั้งชนิดเจาะจงชนิดเดียวหรือทำลายได้หลายชนิดพร้อมๆกัน เช่น แตนเบียนชนิดที่เข้าเบียนเฉพาะเพลี้ยอ่อน แตนเบียนชนิดที่เข้าเบียนหนอนกระทู้ ส่วนแมลงวันก้นขนสามารถเข้าทำลายแมลงได้หลายชนิดพร้อมกัน
3. กลุ่มของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในแมลง ทำให้แมลงไม่เจริญเติบโตหรือตาย เรียกว่า เชื้อโรคของแมลง ซึ่งได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และไส้เดือนฝอย โดยปัจจุบันมีการศึกษา และพัฒนาหาเชื้อโรคแมลงที่สามารถกำจัดแมลงได้เป็นอย่างดี อาทิ ไวรัส NPV แบคทีเรีย BT เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นต้น ซึ่งเชื้อเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ไม่ตกค้างในธรรมชาติ สามารถเพาะขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว และในปริมาณมาก
สำหรับแมลงตัวห้ำ ตัวเยียนโดยในธรรมชาติจะมีแมลงทั้งสองชนิดนี้คอยควบคุมสมดุลของประชากรแมลงซึ่งกันและกันอยู่เสมอ แต่หากมีการทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดหนึ่งก็ย่อมส่งผลต่อประชากรแมลงอีกชนิดหนึ่ง
ในบางพื้นที่มีการนำแมลงตัวห้ำมาใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร และประสบผลสำเร็จ เช่น การใช้ด้วงเต่าลายทำลายเพลี้ยแป้งในสวนส้ม จนมีการผลิตด้วงเต่าลายเพื่อเป็นการค้าในกลุ่มของเกษตรกรได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการใช้แมลงช้างปีกใส โดยมีการขายในลักษณะที่เป็นไข่ใช้ปล่อยในสวนประเภทต่างๆเพื่อกำจัดเพลี้ยอ่อน
สำหรับแนวทางในการจัดการแมลงศัตรูพืชด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติจึงถือเป็นการอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิด ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี และสารกำจัดวัชพืช รวมถึงสารพิษอื่นๆทางการเกษตร เนื่องด้วยสารเหล่านี้มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีการสะสมในดิน และส่งผลต่อสัตว์ จุลินทรีย์ และความหลากหลายทางชีวภาพของแปลงเกษตร
2. หลีกเลี่ยงการใช้สารกำจัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่มของยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา และหันมาใช้สมุนไพรจากธรรมชาติแทน เนื่องด้วยสารเหล่านี้มักมีกำจัดหรือส่งผลกระทบต่อแมลงหลายชนิดในวงกว้างทั้งที่มีโทษ และเป็นประโยชน์ซึ่่งไม่สามารถควบคุมให้เกิดผลอย่างจำเพาะได้
3. ปลูกพืชให้มีความหลากหลายของชนิดในพื้นที่ว่างหรือรอบพื้นที่แปลงเกษตร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแมลงธรรมชาติ และรักษาระบบนิเวศ
4. หลีกเลี่ยงการจับหรือไล่สัตว์กินแมลงชนิดต่างๆ อาทิ นก กบ เขียด คางคก อึ่งอ่าง กิ้งก่า แย้ และสัตว์อื่นๆ รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการทำลายรังหรือถิ่นที่อยู่อาศัยโดยรอบ
5. ศึกษา และสังเกตแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ หากมีปริมาณมากเกินไปหรือทำลายผลผลิตทางการเกษตรมาก ให้เพิ่มแมลงธรรมชาติหรือสัตว์กินแมลงที่สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดนั้นๆ ด้วยการเพิ่มปริมาณด้วยการนำมาปล่อยในแปลง และพื้นที่โดยรอบ
-----------------------------------
Data from: puechkaset
ชื่อ

1-2 เดือน,1,1-2 ปี,1,1-2 สัปดาห์,1,2000 ปี,1,5แสน-ไม่เกิน1ล้าน,20,กบ,1,กระท่อม,9,กว่าง,1,กะทิ,1,กะปอม,1,กะหล่ำดาว,1,การตอนกิ่งด้วยน้ำ,1,การประมง,3,การปลูกผักพืชสวนครัว,1,การปลูกผักไร้ดิน,1,การปลูกมะละกอ,1,การเลี้ยง,3,การเลี้ยงกุ้งเครฟิช,1,การเลี้ยงปลา,1,การเลี้ยงปลาเงิน,1,การเลี้ยงปลาดุก,1,กำจัดหญ้า,1,กิ้งก่า,1,กุ้ง,1,กุ้งเครฟิช,1,กุดจี่เบ้า,1,เกษตร,113,เกษตรกร,5,เกษตรกรคนรุ่นใหม่,2,เกษตรพอเพียง,21,แก้กระดูกเสื่อม,1,แก้โรคมะเร็ง,1,แก้วกาญจนา,1,แก้วมังกร,1,ไก่,4,ไก่ไข่,1,ไก่ตีนโต,4,ไก่พื้นเมือง,1,ไก่อารมณ์ดี,1,ข้าว,1,ข้าวเหนียวมะม่วง,1,ขิงประดับ,1,เขียวหมื่นปี,1,ไข่,1,ไข่น้ำ,1,ไข่ผำ,1,ไข่แหน,1,ครัว,1,ครัวไทย,1,คลาสสิค,1,คลิป,1,ความรู้,33,คืนชีพยางรถยนต์,1,เครื่องดื่ม,1,แคนตาลูป,1,โคกหนองนา,4,โคกหนองนาโมเดล,4,งาดำ,1,งานไม้,1,จัดการแมลง,1,จัดสวน,11,จากหม่อมหลวง,1,จิ้งโกร่ง,1,จินซิง,1,จิโป่ม,1,ชมจันทร์,1,ชมสวน,1,ชะอม,1,ชัว,1,ชำกิ่งไผ่,1,เช็ก,1,เช็กแล้วแชร์,1,แชร์,27,ฌาบูชีกาบา,1,ด้วยวิธีธรรมชาติ,1,ดอกข่า,1,ด้านป่าไม้,1,ตกแต่งบ้าน,1,ต้นไทรใบสัก,1,ต้นแบบเรียนรู้,1,ต้นไผ่ยักษ์,1,ต้นไม้ 4,1,ต้นไม้จัดสวน,1,ต้นสำมะงา,1,ตอนกิ่ง,2,ตัดใบ,1,ต้านเบาหวาน,1,ต่ำกว่า5แสน,10,เต่า,1,เต่าอัลดาบร้า,1,ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย,1,ถังให้อาหาร,1,ถั่วฝักยาว,1,ทางรอดเกษตรกร,2,ทาวน์เฮาส์,1,ทำเงิน,1,ทุเรียน,2,เทคนิคการปลูกกะเพราไร้ดิน,1,แทนกล่องโฟม,1,แทนพลาสติก,1,ไทยประยุกต์,1,นกกระจอกเทศ,1,นกกระจิบ,1,นกหยิบ,1,นา,4,น้ำกระชาย,1,ในกระถาง,1,บ่อปลาคราฟ,2,บ่อเลี้ยงปลา,2,บัวแดง,1,บ้าน,148,บ้านกลางป่า,1,บ้านกลางเมือง,1,บ้านเก่า,1,บ้านต้นไม้,3,บ้านตากอากาศ,3,บ้านตู้คอนเทนเนอร์,2,บ้านไทยประยุกต์,1,บ้านพักตากอากาศ,1,บ้านมูจิ,1,บ้านไม้,18,บ้านไม้กลางทุ่ง,1,บ้านรถ,2,บ้านริมทะเล,2,บ้านลอยน้ำ,3,บ้านสวน,1,บ้านหิน,1,บ้านอิฐ,1,เบี้ยคนชรา,1,แบบบ้าน,124,แบบบ้านชั้นครึ่ง,8,แบบบ้านชั้นเดียว,97,แบบบ้านสองชั้น,49,แบบเล้าไก่ไม้ไผ่,1,ประดู่หางดำ,1,ประเทศลาว,1,ประโยชน์ของทุเรียน,1,ปลดหนี้หลักล้าน,1,ปลาช่อน,2,ปลาช่อนยักษ์อเมซอน,1,ปลาดุก,1,ปลาทอง,1,ปลาทับทิม,1,ปลานิล,1,ปลามังกร,1,ปลูก,6,ปลูกกะเพราไร้ดิน,1,ปลูกขิงแดง,1,ปลูกชะอมในเข่ง,1,ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง,1,ปลูกทุเรียนในกระถาง,1,ปลูกในห้องนอน,1,ปลูกผักในกระถาง,1,ปลูกผักบุ้งในโอ่ง,1,ปลูกผักสวนครัว,1,ปลูกพลู,1,ปลูกมันหวาน,1,ปศุสัตว์,5,ปั๊มน้ำ,1,ปั๊มน้ำสูญญากาศ,1,ป่าไม้,1,ปีนต้นไม้,1,ปู,1,ปูดำ,1,ปูนเปลือย,4,ปูหิน,1,เป็ด,1,เปลือกกล้วย,1,แปรรูปผล,1,โปร่งฟ้า,1,ผลไม้,7,ผัก,2,ผัก 11 ชนิดงอกใหม่ได้,1,ผักบุ้ง,1,ผักพื้นบ้าน,1,ผักสลัด,1,ผำ,1,ผึ้ง,1,พลังงานแสงอาทิตย์,1,พืชผัก,7,เพลิงหมาแหงน,3,แพะ,1,ฟักข้าว,1,ฟาร์มกี้,1,มะเขือเปราะ,1,มะเขือพวง,1,มะนาวลูกดก,1,มะพร้าว,2,มะพร้าวน้ำหอม,2,มะพร้าวน้ำหอมสีทอง,1,มะม่วง,2,มะม่วงกะล่อน,1,มะม่วงโบก,1,มะละกอ,1,มากกว่า1ล้าน-ไม่เกิน2ล้าน,15,มากกว่า2ล้าน-ไม่เกิน4ล้าน,10,มุมระเบียง,1,แมลงตัวห้ำ,1,โมร็อกโก,1,ไม้จัดสวน,1,ไม่ใช้น้ำมัน,1,ไม่ใช้ไฟฟ้า,1,ไม้ฟอกอากาศ,1,ยางนา,1,ยีราฟนอน,1,ระบบน้ำหยด,1,รีสอร์ท,1,ลดน้ำตาลในเลือด,1,ลอฟท์,1,ลาวใต้,1,ลูกเจี๊ยบ,1,ลูกสำรอง,1,เล็บครุฑลังกา,1,เลี้ยง,2,เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงกุ้งยักษ์ในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี,1,เลี้ยงจิ้งหรีด,2,เลี้ยงปลา,1,เลี้ยงปลาช่อน,1,เลี้ยงปลาดุก,1,เลี้ยงผึ้ง,1,เลี้ยงหนู,1,เลี้ยงหอย,1,เลี้ยงหอยทาก,1,วิถีชีวิต,1,วิธีการเพาะสะระแหน่ในตะกร้า,1,วิธีกำจัดตะขาบ,1,วิธีขยายพันธุ์,1,วิธีขยายพันธุ์ไม้,1,วิธีบังคับมะม่วง,1,วิธีลดน้ำหนัก,1,วีดีโอ,8,ไวน์ไผ่,1,ศัตรูพืช,1,ศูนย์,1,เศรษฐกิจพอเพียง,1,สตอเบอรี่,1,สไตล์ของยุโรป,2,สไตล์คลาสสิค,2,สไตล์คอนเทมโพรารี,1,สไตล์คันทรี,1,สไตล์ญี่ปุ่น,1,สไตล์ทรอปิคอล,1,สไตล์มินิมอล,1,สไตล์โมเดิร์น,61,สไตล์ลอฟท์,2,สไตล์วินเทจ,1,สไตล์สแกนดิเนเวียน,1,สมุนไพร,2,สวน,10,สวนกระถางแตก,1,สวนสวย,8,สะระแหน่,1,สัญจร,1,สัตว์,6,สัตว์เลื้อยคลาน,1,สับปะรด,1,สาระความรู้,29,สารเเหน่,1,สุขภาพ,5,สุดสายปลายน้ำโขง,1,สูตร,6,สูตรทุเรียนเทศ,1,สูตรอาหาร,1,หน่อไม้ฝรั่ง,1,หนุ่มวิศวะ,1,หนู,1,หมู่บ้านต้าหลิ่ว,1,หมูอินทรีย์,1,หลี่จับปลา,1,หลี่ผี,1,หอยเชอรี่,1,หายขาด,1,เห็ดโคนน้อย,1,เห็ดถอบ,1,เห็ดเผาะ,1,องุ่น,1,องุ่นต้น,1,องุ่นบราซิล,1,อนุรักษ์พลังงาน,1,อะราไพม่า,1,อัลดาบร้า,1,อาชีพ,13,อาหาร,3,อาหารพื้นบ้าน,1,อิกัวนา,1,อิกัวน่า,1,อิฐประสาน,1,อินดัสเทรียลลอฟท์,1,อิสระ,6,อีเอ็ม,1,อึ่ง,1,อึ่งเผ้า,1,แอปเปิ้ล,1,แอปเปิ้ลดำ,1,ไอเดีย,12,ไอเดียเกษตร,1,ไอเดียบ้าน,66,ไอเดียสวน,8,ฮอร์โมน,1,โฮมออฟฟิศ,1,เเกษตรผสมผสาน,1,agriculture,59,aldabra,1,Arapaima,1,arowana,1,asparagus,1,BAMBOO,1,Black Diamond,1,Black Diamond Apples,1,cantaloupe,2,career,11,coconut,1,COCOS NUCIFERA LINN,1,Contemporary,2,Contemporary style,1,DIY,1,Dong Tao,4,Đông Tảo,3,Dragon Chickens,4,Dragon fruit,1,dung beetle,1,em,1,farmky,14,farmland,105,fishery,3,food,4,Forestry,6,garden,10,home,133,home-idea,99,Home idea,17,House Types,3,Hydroponics,1,idea,6,iguana,1,jabuticaba,1,KhokNongNa,3,Khok Nong Na Model,3,King of Fuit,1,Knowledge,50,livestock,6,Malva nut,1,Menebang,1,Minimalist,1,Model,3,one-story-house,1,poohin,1,Raksasa,1,share,31,Single storey house,2,sufficiency agriculture,14,town house,1,Tree-Climbing,1,two-story-house,1,vdo,8,Vegetable,5,WINE,1,Yunakov,1,
ltr
item
ฟาร์มกี้.com: จัดการแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ
จัดการแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZBgoj1uE6nevBA0vsI4lBH4vMNEQrgbVZxrFTilHvlo1fSyJkKKA0_Nvr3SWhQ4ToIgSwqnwLjQOtxo5txNbHs5uiPcHuXAUBWU-TA1h4WkvgtX_NnzffS-Ccdlm0q9Tq8cAknXzhiTE/s640/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%258A%255B1%255D.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZBgoj1uE6nevBA0vsI4lBH4vMNEQrgbVZxrFTilHvlo1fSyJkKKA0_Nvr3SWhQ4ToIgSwqnwLjQOtxo5txNbHs5uiPcHuXAUBWU-TA1h4WkvgtX_NnzffS-Ccdlm0q9Tq8cAknXzhiTE/s72-c/%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%258A%255B1%255D.jpg
ฟาร์มกี้.com
https://www.farmky.com/2017/12/blog-post_19.html
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/2017/12/blog-post_19.html
true
8771229479261943050
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy