ศูนย์ต้นแบบเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

นายมนตรี พรมลักษณ์ เกษตรและสหกรณ์ จ.อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล และ รมว.มหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะระ...

นายมนตรี พรมลักษณ์ เกษตรและสหกรณ์ จ.อำนาจเจริญ เปิดเผยว่า เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาล และ รมว.มหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยเฉพาะระดับชุมชน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 บนเนื้อที่ 5 ไร่ ที่บริเวณด้านทิศใต้ภายในศาลากลาง จ.อำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนมีอาหารบริโภค ลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้ต่อเนื่องจากการทำกิจกรรมเกษตรโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการฟาร์มของเกษตรกรให้เป็นต้นแบบตามศักยภาพของพื้นที่ สำหรับถ่ายทอดแก่เกษตรกรในชุมชน
นายมนตรีกล่าวว่า ในปี 2553 มีเป้าหมายดำเนินการ 7 อำเภอ 25 หมู่บ้าน ด้วยการอบรมเกษตรกรหมู่บ้านละ 20 คน รวม 500 คน ในพื้นที่ อ.เมืองฯ มี ต.นายม 1 หมู่บ้าน ต.นาวัง 5 หมู่บ้าน ต.กุดปลาดุก 11 หมู่บ้าน ต.น้ำปลีก 9 หมู่บ้าน ต.หนองมะแซว 4 หมู่บ้าน ต.ปลาค้าว 5 หมู่บ้าน ต.นาหมอม้า 7 หมู่บ้าน ต.ห้วยไร่ 2 หมู่บ้าน อ.ชานุมาน มี ต.ป่าก่อ 12 หมู่บ้าน อ.ปทุราชวงศา มี ต.นาป่าแซง 1 หมู่บ้าน ต.โนนงาม 12 หมู่บ้าน อ.พนา มี ต.พระเหลา 6 หมู่บ้าน ต.จานลาน 1 หมู่บ้าน ต.ไม้กลอน 14 หมู่บ้าน อ.เสนางคนิคม มี ต.โพนทอง 2 หมู่บ้าน ต.เสนางคนิคม 7 หมู่บ้าน ต.หนองไฮ 5 หมู่บ้าน ต.นาเวียง 9 หมู่บ้าน ต.หนองสามสี 6 หมู่บ้าน ต.ไร่สีสุก 7 หมู่บ้าน อ.หัวตะพาน มี ต.เค็งใหญ่ 7 หมู่บ้าน ต.คำพระ 3 หมู่บ้าน ต.โพนเมืองน้อย 5 หมู่บ้าน อ.ลืออำนาจ มี ต.ไร่ขี 8 หมู่บ้าน ต.แมด 11 หมู่บ้าน
นายมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้จัดทำแปลงเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบแกนนำและเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชน โดยเป็นแปลงที่เกษตรกรร่วมกันทำการผลิตด้านการเกษตรจำนวน 25 จุด เช่น จัดทำศาลาเรียนรู้การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 25 จุด พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและนอกภาคเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ปรับปรุงและพัฒนาแปลงและป้ายประชาสัมพันธ์แปลง ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ น้อมนำแนวทางไปปรับใชักับที่นามากขึ้น ซึ่งจะมีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจะถูกคัดเลือกเป็นปราชญ์ของแผ่นดิน รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน
นายบุญหลาย กัลยา อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ 2 บ้านคึมชาต ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เล่าว่า มีอาชีพปลูกข้าวทำนามาแต่บรรพบุรุษ เมื่อสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ส่งเจ้าหน้าที่มาแนะนำการทำเกษตรแบบผสมผสานตาม แนวปรัชญาเศรษฐิกจพอเพียง จึงนำความรู้ไปปรับใช้กับที่นา 10 ไร่ เป็นเวลา 5 ปี ประสบความสำเร็จมาก ได้รับรางวัลหลากหลาย อาทิ ในปี 2544 ได้รางวัลที่ 1 การประกวดข้าวหอมมะลิของ จ.อำนาจเจริญ ปี 2549 ได้รางวัลชมเชยการประกวดข้าวหอมมะลิ ปี 2550 ได้รางวัลชมเชยการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2552 ได้รางวัลชมเชยประกวดโครงการคัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ดีเด่น ล่าสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้ประกาศนียบัตรปราญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้ว่าราชการ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นความภูมิใจและกำลังใจที่จะทำงานต่อไป
-----------------------------
Data from: kasetorganic
ชื่อ

1-2 เดือน,1,1-2 ปี,1,1-2 สัปดาห์,1,2000 ปี,1,5แสน-ไม่เกิน1ล้าน,20,กบ,1,กระท่อม,9,กว่าง,1,กะทิ,1,กะปอม,1,กะหล่ำดาว,1,การตอนกิ่งด้วยน้ำ,1,การประมง,3,การปลูกผักพืชสวนครัว,1,การปลูกผักไร้ดิน,1,การปลูกมะละกอ,1,การเลี้ยง,3,การเลี้ยงกุ้งเครฟิช,1,การเลี้ยงปลา,1,การเลี้ยงปลาเงิน,1,การเลี้ยงปลาดุก,1,กำจัดหญ้า,1,กิ้งก่า,1,กุ้ง,1,กุ้งเครฟิช,1,กุดจี่เบ้า,1,เกษตร,113,เกษตรกร,5,เกษตรกรคนรุ่นใหม่,2,เกษตรพอเพียง,21,แก้กระดูกเสื่อม,1,แก้โรคมะเร็ง,1,แก้วกาญจนา,1,แก้วมังกร,1,ไก่,4,ไก่ไข่,1,ไก่ตีนโต,4,ไก่พื้นเมือง,1,ไก่อารมณ์ดี,1,ข้าว,1,ข้าวเหนียวมะม่วง,1,ขิงประดับ,1,เขียวหมื่นปี,1,ไข่,1,ไข่น้ำ,1,ไข่ผำ,1,ไข่แหน,1,ครัว,1,ครัวไทย,1,คลาสสิค,1,คลิป,1,ความรู้,33,คืนชีพยางรถยนต์,1,เครื่องดื่ม,1,แคนตาลูป,1,โคกหนองนา,4,โคกหนองนาโมเดล,4,งาดำ,1,งานไม้,1,จัดการแมลง,1,จัดสวน,11,จากหม่อมหลวง,1,จิ้งโกร่ง,1,จินซิง,1,จิโป่ม,1,ชมจันทร์,1,ชมสวน,1,ชะอม,1,ชัว,1,ชำกิ่งไผ่,1,เช็ก,1,เช็กแล้วแชร์,1,แชร์,27,ฌาบูชีกาบา,1,ด้วยวิธีธรรมชาติ,1,ดอกข่า,1,ด้านป่าไม้,1,ตกแต่งบ้าน,1,ต้นไทรใบสัก,1,ต้นแบบเรียนรู้,1,ต้นไผ่ยักษ์,1,ต้นไม้ 4,1,ต้นไม้จัดสวน,1,ต้นสำมะงา,1,ตอนกิ่ง,2,ตัดใบ,1,ต้านเบาหวาน,1,ต่ำกว่า5แสน,10,เต่า,1,เต่าอัลดาบร้า,1,ถอดบัญชีคุมสมุนไพรวัตถุอันตราย,1,ถังให้อาหาร,1,ถั่วฝักยาว,1,ทางรอดเกษตรกร,2,ทาวน์เฮาส์,1,ทำเงิน,1,ทุเรียน,2,เทคนิคการปลูกกะเพราไร้ดิน,1,แทนกล่องโฟม,1,แทนพลาสติก,1,ไทยประยุกต์,1,นกกระจอกเทศ,1,นกกระจิบ,1,นกหยิบ,1,นา,4,น้ำกระชาย,1,ในกระถาง,1,บ่อปลาคราฟ,2,บ่อเลี้ยงปลา,2,บัวแดง,1,บ้าน,148,บ้านกลางป่า,1,บ้านกลางเมือง,1,บ้านเก่า,1,บ้านต้นไม้,3,บ้านตากอากาศ,3,บ้านตู้คอนเทนเนอร์,2,บ้านไทยประยุกต์,1,บ้านพักตากอากาศ,1,บ้านมูจิ,1,บ้านไม้,18,บ้านไม้กลางทุ่ง,1,บ้านรถ,2,บ้านริมทะเล,2,บ้านลอยน้ำ,3,บ้านสวน,1,บ้านหิน,1,บ้านอิฐ,1,เบี้ยคนชรา,1,แบบบ้าน,124,แบบบ้านชั้นครึ่ง,8,แบบบ้านชั้นเดียว,97,แบบบ้านสองชั้น,49,แบบเล้าไก่ไม้ไผ่,1,ประดู่หางดำ,1,ประเทศลาว,1,ประโยชน์ของทุเรียน,1,ปลดหนี้หลักล้าน,1,ปลาช่อน,2,ปลาช่อนยักษ์อเมซอน,1,ปลาดุก,1,ปลาทอง,1,ปลาทับทิม,1,ปลานิล,1,ปลามังกร,1,ปลูก,6,ปลูกกะเพราไร้ดิน,1,ปลูกขิงแดง,1,ปลูกชะอมในเข่ง,1,ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง,1,ปลูกทุเรียนในกระถาง,1,ปลูกในห้องนอน,1,ปลูกผักในกระถาง,1,ปลูกผักบุ้งในโอ่ง,1,ปลูกผักสวนครัว,1,ปลูกพลู,1,ปลูกมันหวาน,1,ปศุสัตว์,5,ปั๊มน้ำ,1,ปั๊มน้ำสูญญากาศ,1,ป่าไม้,1,ปีนต้นไม้,1,ปู,1,ปูดำ,1,ปูนเปลือย,4,ปูหิน,1,เป็ด,1,เปลือกกล้วย,1,แปรรูปผล,1,โปร่งฟ้า,1,ผลไม้,7,ผัก,2,ผัก 11 ชนิดงอกใหม่ได้,1,ผักบุ้ง,1,ผักพื้นบ้าน,1,ผักสลัด,1,ผำ,1,ผึ้ง,1,พลังงานแสงอาทิตย์,1,พืชผัก,7,เพลิงหมาแหงน,3,แพะ,1,ฟักข้าว,1,ฟาร์มกี้,1,มะเขือเปราะ,1,มะเขือพวง,1,มะนาวลูกดก,1,มะพร้าว,2,มะพร้าวน้ำหอม,2,มะพร้าวน้ำหอมสีทอง,1,มะม่วง,2,มะม่วงกะล่อน,1,มะม่วงโบก,1,มะละกอ,1,มากกว่า1ล้าน-ไม่เกิน2ล้าน,15,มากกว่า2ล้าน-ไม่เกิน4ล้าน,10,มุมระเบียง,1,แมลงตัวห้ำ,1,โมร็อกโก,1,ไม้จัดสวน,1,ไม่ใช้น้ำมัน,1,ไม่ใช้ไฟฟ้า,1,ไม้ฟอกอากาศ,1,ยางนา,1,ยีราฟนอน,1,ระบบน้ำหยด,1,รีสอร์ท,1,ลดน้ำตาลในเลือด,1,ลอฟท์,1,ลาวใต้,1,ลูกเจี๊ยบ,1,ลูกสำรอง,1,เล็บครุฑลังกา,1,เลี้ยง,2,เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงกุ้งยักษ์ในบ่อซีเมนต์,1,เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี,1,เลี้ยงจิ้งหรีด,2,เลี้ยงปลา,1,เลี้ยงปลาช่อน,1,เลี้ยงปลาดุก,1,เลี้ยงผึ้ง,1,เลี้ยงหนู,1,เลี้ยงหอย,1,เลี้ยงหอยทาก,1,วิถีชีวิต,1,วิธีการเพาะสะระแหน่ในตะกร้า,1,วิธีกำจัดตะขาบ,1,วิธีขยายพันธุ์,1,วิธีขยายพันธุ์ไม้,1,วิธีบังคับมะม่วง,1,วิธีลดน้ำหนัก,1,วีดีโอ,8,ไวน์ไผ่,1,ศัตรูพืช,1,ศูนย์,1,เศรษฐกิจพอเพียง,1,สตอเบอรี่,1,สไตล์ของยุโรป,2,สไตล์คลาสสิค,2,สไตล์คอนเทมโพรารี,1,สไตล์คันทรี,1,สไตล์ญี่ปุ่น,1,สไตล์ทรอปิคอล,1,สไตล์มินิมอล,1,สไตล์โมเดิร์น,61,สไตล์ลอฟท์,2,สไตล์วินเทจ,1,สไตล์สแกนดิเนเวียน,1,สมุนไพร,2,สวน,10,สวนกระถางแตก,1,สวนสวย,8,สะระแหน่,1,สัญจร,1,สัตว์,6,สัตว์เลื้อยคลาน,1,สับปะรด,1,สาระความรู้,29,สารเเหน่,1,สุขภาพ,5,สุดสายปลายน้ำโขง,1,สูตร,6,สูตรทุเรียนเทศ,1,สูตรอาหาร,1,หน่อไม้ฝรั่ง,1,หนุ่มวิศวะ,1,หนู,1,หมู่บ้านต้าหลิ่ว,1,หมูอินทรีย์,1,หลี่จับปลา,1,หลี่ผี,1,หอยเชอรี่,1,หายขาด,1,เห็ดโคนน้อย,1,เห็ดถอบ,1,เห็ดเผาะ,1,องุ่น,1,องุ่นต้น,1,องุ่นบราซิล,1,อนุรักษ์พลังงาน,1,อะราไพม่า,1,อัลดาบร้า,1,อาชีพ,13,อาหาร,3,อาหารพื้นบ้าน,1,อิกัวนา,1,อิกัวน่า,1,อิฐประสาน,1,อินดัสเทรียลลอฟท์,1,อิสระ,6,อีเอ็ม,1,อึ่ง,1,อึ่งเผ้า,1,แอปเปิ้ล,1,แอปเปิ้ลดำ,1,ไอเดีย,12,ไอเดียเกษตร,1,ไอเดียบ้าน,66,ไอเดียสวน,8,ฮอร์โมน,1,โฮมออฟฟิศ,1,เเกษตรผสมผสาน,1,agriculture,59,aldabra,1,Arapaima,1,arowana,1,asparagus,1,BAMBOO,1,Black Diamond,1,Black Diamond Apples,1,cantaloupe,2,career,11,coconut,1,COCOS NUCIFERA LINN,1,Contemporary,2,Contemporary style,1,DIY,1,Dong Tao,4,Đông Tảo,3,Dragon Chickens,4,Dragon fruit,1,dung beetle,1,em,1,farmky,14,farmland,105,fishery,3,food,4,Forestry,6,garden,10,home,133,home-idea,99,Home idea,17,House Types,3,Hydroponics,1,idea,6,iguana,1,jabuticaba,1,KhokNongNa,3,Khok Nong Na Model,3,King of Fuit,1,Knowledge,50,livestock,6,Malva nut,1,Menebang,1,Minimalist,1,Model,3,one-story-house,1,poohin,1,Raksasa,1,share,31,Single storey house,2,sufficiency agriculture,14,town house,1,Tree-Climbing,1,two-story-house,1,vdo,8,Vegetable,5,WINE,1,Yunakov,1,
ltr
item
ฟาร์มกี้.com: ศูนย์ต้นแบบเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ต้นแบบเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvltflRorWOCef19Oj19ALa0kugcq1l-NnYe6jJgkaOKH9o-PLGlMhR-2uQLdh73W2oHNHERK8eQ-wiViv-syHzDW3NyTN4FxcoLP4tBAnLmIGtfzJtEPqzDZdM2BTqTmsw1ZWRv9tqT8/s640/eggplant-3%255B1%255D.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvltflRorWOCef19Oj19ALa0kugcq1l-NnYe6jJgkaOKH9o-PLGlMhR-2uQLdh73W2oHNHERK8eQ-wiViv-syHzDW3NyTN4FxcoLP4tBAnLmIGtfzJtEPqzDZdM2BTqTmsw1ZWRv9tqT8/s72-c/eggplant-3%255B1%255D.jpg
ฟาร์มกี้.com
https://www.farmky.com/2017/12/blog-post_20.html
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/
https://www.farmky.com/2017/12/blog-post_20.html
true
8771229479261943050
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy